قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

XVC11

The perfect starting point for growing an online presence.

₹499.00 هر ماه

₹-1.00 سه ماهه

₹-1.00 نیمه سالانه

₹-1.00 در سال • Intel Xeon Gold

 • 1 Core CPU

 • 2 GB RAM

 • 20 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • XVC12

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹699.00 هر ماه

  ₹-1.00 سه ماهه

  ₹-1.00 نیمه سالانه

  ₹-1.00 در سال • Intel Xeon Gold

 • 2 Core CPU

 • 2 GB RAM

 • 40 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • XVC13

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹899.00 هر ماه

  ₹-1.00 سه ماهه

  ₹-1.00 نیمه سالانه

  ₹-1.00 در سال • Intel Xeon Gold

 • 2 Core CPU

 • 4 GB RAM

 • 40 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • XVC14

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹999.00 هر ماه

  ₹-1.00 سه ماهه

  ₹-1.00 نیمه سالانه

  ₹-1.00 در سال • Intel Xeon Gold

 • 3 Core CPU

 • 4 GB RAM

 • 80 GB SSD

 • 20TB Bandwidth

 • مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست