قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

XVC11

The perfect starting point for growing an online presence.

₹399.00 هر ماه

₹-1.00 سه ماهه

₹-1.00 نیمه سالانه

₹-1.00 در سال • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 1 x 2.6 GHz

 • 2 GB RAM

 • 20 GB SSD

 • 4TB Bandwidth

 • XVC12

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹499.00 هر ماه

  ₹-1.00 سه ماهه

  ₹-1.00 نیمه سالانه

  ₹-1.00 در سال • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 1 x 2.6 GHz

 • 4 GB RAM

 • 40 GB SSD

 • 8TB Bandwidth

 • XVC13

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹799.00 هر ماه

  ₹-1.00 سه ماهه

  ₹-1.00 نیمه سالانه

  ₹-1.00 در سال • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 2 x 2.6 GHz

 • 8 GB RAM

 • 80 GB SSD

 • 10TB Bandwidth

 • XVC14

  The perfect starting point for growing an online presence.

  ₹1,499.00 هر ماه

  ₹-1.00 سه ماهه

  ₹-1.00 نیمه سالانه

  ₹-1.00 در سال • Intel® Xeon® Gold 6132

 • CPU: 4 x 2.6 GHz

 • 16 GB RAM

 • 160 GB SSD

 • 32TB Bandwidth

 • مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست