قیمت گذاری ساده و شفاف

از ابتدا تا انتصاب، ما شما را تحت پوشش قرار داده ایم. با 14 روز رایگان شروع کنید پرداخت سالیانه
به شما دو ماه رایگان می دهد!

MRPLAN1

The perfect starting point for growing an online presence.

₹949.00 هر ماه

₹-1.00 سه ماهه

₹-1.00 نیمه سالانه

₹8,999.00 در سال

 • Create 50 cPanel Accounts
 • Create 10 WHM Accounts
 • 100 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Parked Domains
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • DDOS Protection
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

MRPLAN2

The perfect starting point for growing an online presence.

₹1,399.00 هر ماه

₹-1.00 سه ماهه

₹-1.00 نیمه سالانه

₹15,999.00 در سال

 • Create 125 cPanel Accounts
 • Create 25 WHM Accounts
 • 100 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Parked Domains
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • DDOS Protection
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

MRPLAN3

The perfect starting point for growing an online presence.

₹3,999.00 هر ماه

₹-1.00 سه ماهه

₹-1.00 نیمه سالانه

₹41,999.00 در سال

 • Create 500 cPanel Accounts
 • Create 100 WHM Accounts
 • 200 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Parked Domains
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • DDOS Protection
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support

MRPLAN4

The perfect starting point for growing an online presence.

₹5,999.00 هر ماه

₹-1.00 سه ماهه

₹-1.00 نیمه سالانه

₹60,000.00 در سال

 • Unlimited cPanel Accounts
 • Unlimited WHM Accounts
 • 300 GB Disk Space
 • Unlimited Bandwidth
 • Unlimited MySQL Databases
 • Unlimited Sub Domains
 • Unlimited Ftp Accounts
 • Unlimited Parked Domains
 • Unlimited Email Addresses
 • Free Website Builder
 • Softaculous
 • Malware Protection
 • High Performance Servers
 • Free SSL
 • DDOS Protection
 • Free Call Support
 • 24/7/365 Tech Support
مقایسه ویژگیها تمام قیمتها شامل 20٪ مالیات بر ارزش افزوده نیست